Adatvédelmi szabályzat

Magyar Természetgyógyászok Szövetsége

Adatvédelmi szabályzat

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Magyar Természetgyógyászok Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

 

 1. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Szövetség, mint adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.

 

 1. A Szabályzat hatálya

E Szabályzat tárgyi hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Szövetség általi kezelésére terjed ki.

 

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya nem terjed ki a Szövetség által végzett olyan adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.

 

A Szabályzat alanyi hatálya a Szövetség érdekében tevékenykedő személyekre – beleértve a természetes és jogi személyeket egyaránt – terjed ki. A Szabályzat tartalmáról a Szövetség köteles tájékoztatni az érdekében tevékenykedő személyeket.

 

 1. Fogalom meghatározások

 

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke alapján:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

II. FEJEZET

ADATKEZELÉS TARTALMI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi jogalapok egyike teljesül:

a.)         az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b.)         az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c.)          az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d.)         az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e.)         az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f.)          az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

 1. A hozzájárulás feltételei

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a jogszabályokat, kötelező erővel nem bír.

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

A hozzájárulás megadása nem tekinthető önkéntesnek, ha az érintett nem rendelkezik valós vagy szabad választási lehetőséggel, és nem áll módjában a hozzájárulás anélküli megtagadása vagy visszavonása, hogy ez kárára válna. A hozzájárulás olyan egyedi esetekben sem szolgálhat érvényes jogalapként, amelyekben az érintett és az adatkezelő között egyértelműen egyenlőtlen viszony áll fenn (pl.: munkaviszony).

 1. Az adatkezelő jogos érdekein alapuló adatkezelés

Amennyiben a Szövetség által folytatott bármely adatkezelés jogalapjaként a Szövetség a jogos érdekére kíván hivatkozni, úgy az adatkezelést megelőzően az adatkezelő jogos érdekének vizsgálatára ellenőrzési folyamatot (érdekmérlegelés) kell lefolytatni, amely kötelezően kiterjed legalább az alábbiak vizsgálatára:

·             az adatkezelés célja összhangban van-e a Szövetség jogszabályban, illetve belső szabályzatokban meghatározott céljaival;

·             a fenti cél-vizsgálatot követően a Szövetség jogos érdekeinek a beazonosítása;

·             elérhető-e az adott cél, illetve jogos érdek a tervezett adatkezelés nélkül, és ha igen, úgy ez milyen erőforrás-igénnyel járna, összehasonlítva a tervezett adatkezelés lefolytatásával;

·             a tervezett adatkezelés az érintett személyek mely alapvető jogait érinti, és milyen mértékben;

·             a tervezett adatkezelés az érintett személyek milyen adatait érinti, csökkenthető-e ezen adatok köre a tervezett adatkezelés célja, illetve a Szövetség jogos érdekeinek a veszélyeztetése nélkül;

·             a tervezett adatkezelés során igénybe vett technikai megoldások a technika aktuális szintjéhez képest milyen kockázatokkal járnak, illetve milyen védelmet biztosítanak az érintett személyek részére, milyen további erőforrás-igénnyel járna a védelem szintjének esetleges növelése.

·             a tervezett adatkezelés elmaradása milyen hátrányt eredményezhet a Szövetség számára;

 

Az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése és engedélyezése során az adatkezelést végző Szövetség köteles a fentieknek megfelelően lefolytatott vizsgálat megállapításait figyelembe venni.

 

 1. Az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése

Az adatvédelmi tisztviselő bármikor jogosult a Szövetségbármely szervezeti egységének tevékenységét, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az általuk végzett adatkezeléseket, adatvédelmi szempontból ellenőrizni. Az adott szervezeti egység fenti körben köteles az adatvédelmi tisztviselővel együttműködni, részére a kért tájékoztatást megadni.

 

Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő bármilyen a szervezeti egység vonatkozásában jogosulatlan adatkezelési tevékenységet állapít meg, úgy a kérdéses tevékenység végzését haladéktalanul megtiltja, és gondoskodik a jogosulatlanul kezelt adatok törléséről az adatgazda útján.

 

 1. Előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat

Ha az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezelés vonatkozásában azt állapítja meg, hogy annak lebonyolítását megelőzően hatásvizsgálatot (a továbbiakban: Adatvédelmi Hatásvizsgálat) kell elvégezni, úgy intézkedik annak elrendeléséről. Az adatvédelmi tisztviselő köteles az Adatvédelmi Hatásvizsgálatot elrendelni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatvédelmi Hatásvizsgálat lebonyolítása vonatkozásában az adatvédelmi tisztviselő véleményét ki kell kérni. Az adatvédelmi tisztviselő a Hatásvizsgálat nyomon követésére köteles.

Az Adatvédelmi Hatásvizsgálatot a Hatóság mindenkor közzétett vonatkozó ajánlása valamint az EU adatvédelmi munkacsoportjának iránymutatása, ennek hiányában pedig a bevett szakmai gyakorlatok szerint kell lefolytatni, és ki kell terjednie legalább:

a.)   a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;

b.)   az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára;

c.)    az adatvédelmi hatásvizsgálattal érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és

d.)   a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

Az Adatvédelmi Hatásvizsgálat lefolytatója köteles a fentiek teljesülését igazolhatóan és naprakészen dokumentálni.

Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi hatásvizsgálat során szükség szerint előzetes konzultációt kezdeményez a Hatósággal. Az előzetes konzultáció kötelező, amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat azt állapította meg, hogy az adatkezelés a kockázatok mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár. Az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatója köteles a Hatóság előzetes konzultáció során beszerzett álláspontját az adatkezeléssel kapcsolatban érvényesíteni.

Az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatója adott esetben – a kereskedelmi érdekek vagy a közérdek védelmének vagy az adatkezelési műveletek biztonságának sérelme nélkül – kikéri az érintettek vagy képviselőik véleményét a tervezett adatkezelésről.

 

Ha az adatkezelés jogalapját uniós vagy az adatkezelőre alkalmazandó tagállami jog írja elő, és e jog a szóban forgó konkrét adatkezelési műveletet vagy műveleteket is szabályozza, valamint e jogalap elfogadása során egy általános hatásvizsgálat részeként már végeztek adatvédelmi hatásvizsgálatot, akkor a jelen pontban írtakat nem kell alkalmazni, kivéve, ha a tagállamok az adatkezelési tevékenységet megelőzően ilyen hatásvizsgálat elvégzését szükségesnek tartják.

 

Az adatvédelmi tisztviselő szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén ellenőrzést folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az Adatvédelmi Hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.

 

 1. Adatkezelési tevékenység nyilvántartása

A Szövetséga felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

-        az adatkezelő neve és elérhetősége, és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

-        az adatkezelés céljai;

-        az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

-        olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

-        adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a rendelet szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;

-         ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

-        ha lehetséges, az adatkezelés biztonsága során a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

Amennyiben a Szövetségadatfeldolgozói tevékenységet is végez abban az esetben az adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

-        az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek, vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;

-        az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;

-         adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;

-        ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

A nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.

A nyilvántartást a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére kell bocsájtani.

 

III. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

 1. Adatfeldolgozás

A Szövetség – a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok betartásával – adatfeldolgozót vehet igénybe vagy más adatkezelő részére adatfeldolgozói tevékenységet végezhet. Az adatfeldolgozó az adatkezelő nevében folytatja az adatkezelést és e minőségében gyakorolja az adatkezelő által átruházott jogosultságokat, teljesíti kötelezettségeit.

 

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályok követelményeinek való megfeleléséért és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést írásba kell foglalni.

Az írásba foglalt megbízási szerződésben kell érvényesíteni az adatfeldolgozóval szemben jelen fejezetben megfogalmazott előírásokat.

Az adatfeldolgozásra nem adható megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

 

A Szövetség adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést csak az adatvédelmi tisztviselő olyan tartalmú jóváhagyásával köthet, amelyik kifejezetten megerősíti az adatfeldolgozásra vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek teljesülését.

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján létrejött olyan – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó –szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

 

A szerződés vagy más jogi aktus különösen előírja, hogy az adatfeldolgozó:

 

a.)  a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;

b.)  biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;

c.)   a jogszabályok által rögzített, megfelelő technikai és szervezési intézkedések meghozatala az adatkezelés biztonságának biztosítása érdekében;

d.)  az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;

e.)  segíti az adatkezelőt az adatkezelés biztonságával, az adatvédelmi incidensekkel, az adatvédelmi hatásvizsgálattal, valamint a Hatósággal történő előzetes konzultációval kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;

f.)    az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;

g.)  az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Az adatfeldolgozónak haladéktalanul tájékoztatnia kell az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket.

 

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Szövetség rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Szövetség rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adat megismerésére vagy továbbítására vonatkozó kérelem esetén az érdemi döntést a Szövetség köteles, illetve jogosult meghozni.

 

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg a Szövetség által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, továbbá minden olyan jogsértésért, amit a Szövetség utasításának vagy az adatfeldolgozással összefüggésben kötött megbízási szerződésben foglaltak megszegésével okozott.

 

A Szövetség – esetleges kártérítésre történő kötelezése esetén – az adatfeldolgozó felelősségének megállapítását kezdeményezi, amennyiben a kár bekövetkezését az okozta, hogy az adatfeldolgozó nem tartotta be a megbízási szerződésben foglaltakat vagy a Szövetség utasításától eltért.

 

Az adatfeldolgozóval kötött, az adatfeldolgozásra irányuló szerződésben ki kell kötni, hogy az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során további adatfeldolgozót csak akkor vehet igénybe, amennyiben erről a Szövetséget előzetesen írásban tájékoztatja, és az adott adatfeldolgozó igénybevételét a Szövetség kifejezetten és írásban jóváhagyja.

 

IV. FEJEZET

   AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

 1. Az érintett tájékoztatás iránti kérelme

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Szövetségtől személyes adatai kezeléséről és kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – azok törlését („az elfeledtetéshez való jog”), jogosult továbbá a kezelt adataihoz hozzáférni, az adatok kezelésének korlátozását kérni, megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

 

Az érintett(ek) tájékoztatás iránti írásbeli kérelmére az érintett szakterület ügyintézője, az adatvédelmi tisztviselő jóváhagyásával intézkedik. Ennek céljából, az érintett szervezeti egység köteles a beérkező kérelmet haladéktalanul az adatvédelmi tisztviselő részére továbbítani.

Amennyiben a kérelem közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz érkezik, az adatvédelmi tisztviselő köteles haladéktalanul tájékoztatni az érintett szervezeti egységet, a kérelem teljesítése céljából.

 

Az érintett tájékoztatás iránti kérelmét a Szövetség 30 napon belül köteles megválaszolni az alábbiak szerint:

1.1. Intézkedés történt:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedésről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül az érintettet tájékoztatni szükséges. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

1.2.Intézkedés nem történt:

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az információkat, tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • A kezelt adatok helyesbítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szövetség rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szövetség helyesbíti.

 

A kezelt adatok helyesbítéséről, az adatvédelmi tisztviselő egyidejű tájékoztatása mellett, az adatkezelésre jogosult szervezeti egység köteles intézkedni.

 

A Szövetség minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szövetség tájékoztatja e címzettekről.

 1. A kezelt adatok törlése, korlátozása

A személyes adatot törölni kell, ha

a)                   a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)                  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és/vagy kifejezett hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)                   az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)                  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)                   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)                   a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Törlés helyett a Szövetség korlátozza a személyes adathoz történő hozzáférést, ha

a)     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)      az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

d)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

A kezelt adatok helyesbítéséről, az adatvédelmi tisztviselő egyidejű tájékoztatása mellett, az adatkezelésre jogosult szervezeti egység köteles intézkedni.

 

A Szövetség minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szövetség tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. A tiltakozási jog gyakorlása

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is, amennyiben az adatkezelés jogalapját az alábbiak képezik:

a.)   az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

b.)   az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Ebben az esetben a Szövetség a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

A kezelt adatok helyesbítéséről, az adatvédelmi tisztviselő egyidejű tájékoztatása mellett, az adatkezelésre jogosult szervezeti egység köteles intézkedni.

 

Az érintett a tiltakozási jog gyakorlásával kapcsolatos kérelmére a Szövetség 30 napon belül köteles választ adni.

 1. A Szövetség által az érintett rendelkezésére bocsátandó információk

 

A Szövetség az érintett részére történő tájékoztatását a rendelkezésre bocsátandó információktól függően az alábbiak szerint adja meg:

 

5.1.Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a Szövetség a Szabályzatban meghatározott eljárása során, a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a.)   az adatkezelőnek és az adatkezelő (Szövetség) képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b.)   az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

c.)    a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d.)   adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,

e.)   adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

f.)     a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

g.)    az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

h.)   az érintett hozzájárulásán vagy kifejezett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

i.)     a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

j.)     arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

k.)    automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Nem kell az a) – k) pontokban foglalt információkat rendelkezésre bocsátani, amennyiben azzal (a mértéktől függően) az érintett már rendelkezik.

 

5.2. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, a Szövetség a Szabályzatban meghatározott eljárás során az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a.)   az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b.)   az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;

c.)    a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d.)   az érintett személyes adatok kategóriái;

e.)   a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;

f.)     adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya vagy a GDPR 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

g.)    a személyes adatok tárolásának időtartamáról vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

h.)   ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek, akkor az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

i.)     az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

j.)     ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásán vagy kifejezett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

k.)    valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

l.)     a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e és

m.)automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

 

Nem kell rendelkezésre bocsátani, ezeket az információkat, abban az esetben és mértékben,

 

a.)   az érintett már rendelkezik az információkkal;

b.)   a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c.)    az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik vagy

d.)   a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

Eljárási határidő, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg:

-        a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül,

-        ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával vagy

-        ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

 

V. FEJEZET

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA

A Szövetség valamennyi szervezeti egysége, valamint minden olyan személy, amelyre jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden tudomására jutott adatvédelmi incidensről haladéktalanul köteles tájékoztatni az adatkezeléssel érintett szakterület vezetőjétés az adatvédelmi tisztségviselőt.

Az adatvédelmi tisztségviselő köteles a tudomásukra jutott adatvédelmi incidenseket kivizsgálni és azokkal kapcsolatban a jelen fejezetben meghatározott intézkedéseket meghozni. A Szövetség valamennyi szervezeti egysége köteles az adatvédelmi incidensek kivizsgálásában közreműködni, ebben a körben a kért tájékoztatást és információt az adatvédelmi tisztviselő részére haladéktalanul megadni.

 

Az adatvédelmi incidenst az adatvédelmi tisztviselő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

A bejelentésben

a)       ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b)      közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c)       ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)      ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatvédelmi tisztviselő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

a)     közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

b)     ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c)      ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az adatvédelmi tisztviselő köteles gondoskodni az adatkezelési incidensek pontos és naprakész nyilvántartásáról. A nyilvántartásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket,
 • az adatvédelmi incidens hatásait,
 • az adatvédelmi incidens az orvoslására tett intézkedéseket,
 • a bejelentőre vonatkozó, az Adatvédelmi Incidens Bejelentőlapon meghatározott adatokat.

Az adatvédelmi tisztviselő jogosult javaslatokat tenni a Szövetség bármely szervezeti egysége részére az adatkezelési incidensek orvoslása, illetve jövőbeli elkerülése vonatkozásában.

 

VI. FEJEZET

A HATÓSÁG VIZSGÁLATÁBAN TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZABÁLYAI

A Hatóság a Szövetséggel szemben bármely okból elrendelt vizsgálata esetén a Hatósággal a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselő tartja. A vizsgálatban a Szövetségvalamennyi szervezeti egysége köteles együttműködni.

 

A Hatóság a vizsgálat során

a)                   a Szövetség kezelésében levő, a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható összes iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet,

b)                  a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható adatkezelést megismerheti, az adatkezelés helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet,

c)                   a Szövetségtől, illetve bármely munkatársától írásbeli és szóbeli felvilágosítást kérhet,

d)                  a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható bármely szervezettől vagy személytől írásbeli felvilágosítást kérhet.

 

A Hatóság kérésének, az adatvédelmi tisztviselővel történő egyeztetést követően, minden, a Szövetség érdekében eljáró személy köteles eleget tenni a Hatóság által megállapított határidőn belül.

VII. FEJEZET

ADATBIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítani kell az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szövetség érdekében eljáró személyek kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, a szervezeti egységek vezetői kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Infotv., a Rendelet valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szövetség a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a)     a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)     a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)      fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)     az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítani kell:

-        a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

-        az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

-        annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

-        annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

-        a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

-        azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

 

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Szövetség érdekében eljáró valamennyi személlyel, és elő kell írni, hogy e rendelkezések betartása és érvényesítése minden, a Szövetség érdekében eljáró személy kötelezettsége.

 

Jelen Szabályzat 2019. május 11-én lép hatályba.